سکس خشن آمریکایی کام شات برای ایولین دلایی و کیت بلک از DP زوری BBC

Share
Copy the link

سکس خشن آمریکایی کام شات صورت برای ایولین دلایی و کیت بلک بعد از هارد دی پی توسط دو BBC

سکس خشن مدتی هست که از کمر درد رنج میبرم و گاهی انقدر دردش زیاده که میوفتم تو رخت خواب .یه روز زمستونی وقتی که از درد کمر حال نداشتم کارامو بکنم دراز کشیدم کنار شومینه .

اونشب دامادمم اونجا بود . سکس زوری آقا فرزاد خوشگلم ! بعداز شام به دخترم گفتم برام یه قرص مسکن پیدا کن بیار کمرم خیلی اذیتم میکنه . سکس خشن از اونجایی که فرزاد همیشه حواسش هست سریع گفت مگه من مردم که تو کمردرد داشته باشی و رفت برام از داروخونه پماد گرفت و اومد .

بهم گفت شیرین جون رو شکم بخواب .منو خوابوند رو شکمم و یه چادر انداخت رو پاهام و تاپمو زد بالا ناقلا یه چشمک بهم زد و شلوارمم یه کوچولو کشید پایین و گفت اینجوی سکس خشن پماد نمیماله به شلوارت ….دستاشو گرفت رو بخاری و نصف پمادو خالی کرد رو کمر من .

چشمامو بسته بودم که یه هو داغی دستاشو رو پوست سفیدم حس کردم . سکس خشن انقدر دستاش سنگین و قدرتمنده که وقتی داشت رو مهره ی کمرم دستاشو میمالید حس میکردم الان پوستم کنده میشه .فرزاد کارشو خوب بلد بود شروع کرد به ماساژ کمر .

هرازگاهی چشم بقیه رو میپایید و از کنار دنده هام دستشو میمالید به سینه هام …بهش گفتم فرزاد دستات خسته شدن بسه عزیزم .گفت شیرین جون نگران نباش خوراکمه این کار . سکس خشن ناقلا جوری دستاشو رو کمر و گاهی رو خط کونم میکشید انگار ۱۰۰ساله ماساژوره .

اروم باش عزیزم. رسیدیم خونشون. رفتیم بالا و تو هال نشستیم. یکم اب یخ و ابمیوه اینا به زور به خوردم داد حس بهتری داشتم. نشست رو کاناپه و بلندم کرد تا یه وری بشینم تو بغلش سکس خشن.

-بهتری عزیزم؟
توعالم خودم بودم که دیدم دوتا زانوشو گذاشت دوطرف کونم و دودستی افتاد به جون کمرمن . سکس خشن کم کم میومد بالاتر .میدونستم چرا این کارو کرد .چون سفتی کیرشو که مالیده میشد به رونم رو حس کردم.همون موقع بود که لرزه به بدنم افتاد نفسم به شماره افتاد اومد سمت گوشم و با اون صدای مردونه اش گفت چطوره؟ کسم خیس شده بود و نای حرف زدن نداشتم یاد سکس قبلیم افتادم و بدنم گر گرفت کاش اون موقع هیچکس نبود تا تمام بدنمو در اختیارش میذاشتم ….

بلند گفتم فرزاد جون یه کیسه آب گرمم دارم ولی تو اتاقمه بذار

برم بیارمش و یه چشمک زدم تا دنبالم بیاد … سکس خشن شوهرم خوابش برده بود پای تلوزیون و ما به بهونه کیسه آبگرم رفتیم تو اتاق . سکس دکتر تا وارد شدم بددن اینکه برق روشن کنم گرفت منو تو بغلش و گفتم معلومه چیکار میکنی باهام؟تونمیدونی من حساسم ؟ گفت ای قربونت بشم من کس تپلوی حساس .

گفتم وای فرزاد اسم کوس منو میاری یواش تر بگو لباشو گذاشت رو لبم و ساکتم کرد . سکس خشن سینه هامو گرفت تو دستاش و زبونشو کشید رو گردنم .من باز خمار کیر فرزاد شده بودم ‌ولی میترسیدم هرلحظه شوهرم بیاد توواتاق .گفتم فرزاد میترسم .

اره.ببخشید اذیتت کردم قلبم وایستاد. چی شده بود.با کی دعوات شده اون زنگ زد
-اون کیه
-سالار
-خب؟
-گفت باید ببینمت

-تو چی گفتی
-قطع کردم خب دختر خوب چرا اینطوری شدی؟به گور باباش خندید زنگ زد بهت. سکس خشن تو هم که جوابشو ندادی. ول کن بابا الانم شمارشو میذاریم رو بلک لیست ناشناس هم جواب نده فیلم سکس ایرانی.پیشونیمو بوسید و منو گذاشت رو مبل بلند شد. گوشیمو برداشت و روشنش کرد. شمارشو سیو کرد تو گوشی خودش.

-مانا
-جان
بدون هیچ حرفی منو برگردوند سمت دیوار و پشت گیسمو گرفت کشید و کیرشو چسبوند به کونم . سکس خشن مث یه گروگان تو چنگش بودم .کیرشو میمالید رو کونم پشت گردنمو میلیسید من خیسه خیس بودم .دستشو کرد تو شلوارمو چوچولمو مالید .آهم بلند شد که یه هو محکم زد تو دهنم و گفت خفه شو کوس تپلوی من .

از این کاراش خوشم میاد یه کمی باهام وحشی رفتار میکنه

کف دساشو گذاشت رو دهنم تا گازش بگیرم و شروع کردبه انگشت کردن تو کوسم داشتم ارضا میشدم که به التماس افتادم : ولم کن کشتی منو ولم کن فرزاد سکس خشن.ولم کن آاآااااای کوسم .آااااااخ کوسم فرزاد ولم کن و اون بیشتر فرو میکرد .

یه او زیر دلم شروع به سوختن کرد داشتم ارضا می شدم زانوهامو سکس خشن چسبوندم به هم و نفسم در نمیومد تیکه تیکه حرف میزدم : ولم …. توروخودا….تورو …ولم …..ولم…..آااااااا

-میخوای دهنشو سرویس کنم؟
-نه. نمیخوام کش پیدا کنه. تو هم نباید درگیر این قضیه شی سکس خشن.

-پاشو بریم بیرون یه دوری بزنیم حال توهم بهتر شه سکس امریکایی, سرم درد میکنه سپهر بذار یه چرتی بزنم. یه ارام بخش خوردمو خوابیدم.

آبم اومد .فرزاد بوسم کرد سکس خشن .و گذاشتم رو تخت و دخترمو صدا کرد .گفت بازم پماد بیار .وقتی دخترم اومد من بیهوش رو شکم افتاده بودم رو تخت .دهنم باز بود و قلبم داشت کنده میشد .یع کمی دیگه پماد مسکن مالید به کمرم و به دخترم گفت بیا بریم عزیزم مامانت باید بخوابه …

رفت تو سالن و من موندم بایه شورت پراز آب و لای پای خیس خیلی دلم میخواست پاشم عوضش کنم ولی فرزادتمام جونمو بیرون کشیده بود . سکس خشن همونجوری تا صبح خوابیدم .یه خواب راحت .هم آبم خالی شده بود هم کمردردم خوب شد .عاشقش شدم .هرروز بهش فکر میکنم ….

تو فکر اینم یه بار زیر دوش ببینم بدنشو  سکس خشن….

از وقتی با سپهر اوکی شده بودم اروم تر بودم. کوس سفید دوز قرصامو کمتر کرده بودم. سکس خشن ولی این حمله ی عصبی که بهم دست داد دوباره محبور شدم زیاد بخورم. نمیدونم چند ساعت بود که خوابیده بودم.دیدم سپهر داره صدام میکنه.

ما اصفهان زندگی میکنیم و دخترم کاشان درس میخونه

برای تعطیلات عید نود و هفت داماد و دخترم دوتاشون مهمون سکس خشن خونمون بودن تااینکه تعطیلات تموم شد و قرار شد فرزاد دامادم دخترم رو تا کاشان برسونه که یه دفعه گوشی من زنگ خورد : سلام شیرین جونم چطوری ؟ میخوام تا کاشون برم برا برگشتن تنهااام تو هم باهام بیا …

فرزاد بود میخواست که منم باهاش برم . سکس خشن به شوهرم گفتم دارم با دخترم و دامادم میرم کاشون که دخترمو برسونیم و منم میرم تا برا برگشتن تنها نباشه بالاخره پشت فرمون خوابش میگیره من باشم باهاش حرف بزنم …آماده شدم و فرزاد اومد دنبالم .دخترم تو ماشین بود وقتی تو پارکینگ داشتم کفشمو میپوشیدم فرزاد از پشت بغلم کرد سكس الحرامي.

وای شما نمیدونین من چه حساسیتی به فرزاد دارم اسمشو که میشنوم نوک سینه هام سفت میشه و کسم پف میکنه و شروع میکنه به دل دل زدن سکس خشن. نفسم تو سینه حبس شد گفتم فرزاد چیکار میکنی؟ گفت بیا که میخوام به آرزوت برسونمت .

سکس خشن آمریکایی کام شات برای ایولین دلایی و کیت بلک از DP زوری BBC
سکس خشن آمریکایی کام شات برای ایولین دلایی و کیت بلک از DP زوری BBC

Facial Cumshot for Eveline Dellai & Kate Black after Hard DP by Two BBC

5 thoughts on “سکس خشن آمریکایی کام شات برای ایولین دلایی و کیت بلک از DP زوری BBC

  1. Pingback: فیلم سوپر
  2. Pingback: kajal xnxx

Comments are closed.